Marknadens effektivaste
lönekartläggning

PIHR är experter på lokala länders jämställdhets- och lönekartläggningskrav. Vi är Europas enda mjukvaruleverantör som kan hjälpa våra kunder att globalt uppfylla sina åtaganden inom lika lön för lika arbete området.

BOKA DEMOKONTAKT

Uppfyll lagkrav

Marknadens enda unika lösning som genererar färdiga rapporter som uppfyller lagkravet

Använd befintlig organisationsstruktur

Enkelt att använda företagets befintliga befattningsvärdering eller organisationsstruktur

Spara tid

PIHR PAY EQUALITY förkortar arbetstiden med lönekartläggning med upp till 97%

Marknadens effektivaste lönekartläggning

PIHR’s Guide & Tips 2021

Samtliga arbetsgivare måste varje år genomföra en lönekartläggning i syfte att identifiera och analysera löneskillnader samt anställningsvillkor utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Lönekartläggningen är en del i företagets övergripande arbete med aktiva åtgärder som avser att främja lika rättigheter och möjligheter och förebygga diskriminering, enligt Diskrimineringslagstiftningen (2008:567). I arbetet med aktiva åtgärder kräver lagstiftningen att arbetsgivare i lönefrågor ska kontrollera att löneskillnader mellan könen kan motiveras sakligt.

Pihr guide

Vår process

1. Kontakta PIHR

För att diskutera era behov inom jämställdhet- och lönekartläggning. Vi erbjuder marknadens effektivaste lönekartläggningsmjukvara. Våra konsulter kan ge er råd kring vilken lösning som passar ert företag bäst.

2. Välja licens

Vi hjälper dig att välja den bästa licensen som passar era behov utifrån lagkravsuppfyllande eller för att stärka ert arbete inom lönekartläggning vilket har en positiv inverkan på ert Employer Brand.

3. Ladda upp er data

Efter att ni valt licens går det enkelt att ladda upp er befintliga data och ta fram kompletta lönekartläggningsrapporter och arbeta vidare med en mängd analyser i mjukvaran.

Lönekartläggning är en investering

Det finns som nämnt många vinster med att använda en lönekartläggningstjänst, både för  arbetsgivare och anställda. En stor anledning är för att skapa en arbetsplats fri från osakliga löner och könsdiskriminering – en annan är att du väljer att investera i din personal och värdesätter organisationens varumärke.

En god lönestruktur

Tanken med lönekartläggning är att få en övergripande bild av lönestrukturen och finna eventuella skevheter i lönesättningen. En god lönestruktur visar att befintliga löneskillnader är sakligt motiverade med förklaringar som exempelvis grundar sig i arbetsuppgifternas svårighetsgrad eller kan härledas till medarbetarnas prestationsnivå.

Därför är kartläggning av löner viktigt

Det finns många anledningar till att kartlägga lönerna med ett specialdesignat verktyg som PIHR PAY EQUALITY. Här är de fem viktigaste vinsterna:

 1. Jämställdhet. En arbetsplats där du inte blir diskriminerad utifrån könstillhörighet borde vara standard. Tyvärr är det inte så. Se till att din organisation är fri från osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, det är ett första steg i rätt riktning om du vill skapa en mer rättvis arbetsplats.
 2. Rätt lönesättning. En gång om året brukar en traditionell lönerevision ske på många arbetsplatser. Med ett lönekartläggningsprogram får du snabbt överblick över lönesättning och din organisations lönestruktur. Det ger dig bredare underlag för hur lönerna kan höjas och spridas. Dessutom hjälper det dig i rekrytering, kompetensutveckling och i arbetet med mångfald.
 3. Ett lagkrav. Det är ett lagstadgat krav att alla arbetsgivare ska kartlägga och analysera löner varje år. Om du har fler än 10 anställda ska du även dokumentera kartläggningen och analysen. Om du inte uppfyller kraven kan organisationen dömas till vite.
 4. Attraktiv arbetsplats. En arbetsplats med regelbundna lönekartläggningar tyder på att du som arbetsgivare bryr dig om dina anställda och vill göra världen lite mer rättvis. Det är en attraktiv egenskap som arbetssökande tittar på i valet mellan jobb. Om du ligger i framkant med jämställdhetsarbetet kommer du locka till dig arbetskraft med spetskompetens.
 5. Spara tid. Som nämnt förkortar tjänsten PIHR PAY EQUALITY arbetstiden med lönekartläggning med upp till 97%. Snabbt och enkelt får du tillgång till analyser av löner och värderingar av befattningar. När du slipper lägga tid på att manuellt göra en kartläggning får du mer tid över till din kärnverksamhet.

En arbetsplats fri från osakliga löneskillnader

Med ett lönekartläggningsprogram kan du säkerställa att det inte finns osakliga löneskillnader på din arbetsplats. Ojämställda löner är ofta en del av en större struktur där problemet återfinns i allt från interna riktlinjer och policys till bonusmodeller och belöningssystem. Det är inte alltid enkelt att reda ut var du ska börja.

Kartlägg lönesättningen

Låt vår tjänst kartlägga lönerna åt dig för att få en snabb och noggrant utförd summering av hur det ser ut på din arbetsplats. Finns det skevheter i lönesättningen kommer du upptäcka det och kunna åtgärda problemen direkt – vare sig det är tydliga skillnader eller större, strukturella orättvisor.

Sätt rätt lön vid rekrytering

När du har bra underlag för lönesättning och lönerevision får du även ett perspektiv på konkurrensmässiga ingångslöner, vilket är en grund till att kunna rekrytera rätt person på rätt plats. Konkurrensmässiga löner som speglar arbetsmarknaden gör dig mer attraktiv som arbetsgivare, vilket är en stor fördel när det kommer till att hitta bristkompetens och annan arbetskraft.

PIHR PAY EQUALITY

Kvalitetssäkra lönesättningen och skapa en mer rättvis arbetsplats med lönekartläggningstjänsten PIHR PAY EQUALITY.

Vanliga frågor om lönekartläggning

Finns det någon tillsynsmyndighet?

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är den tillsynsmyndighet som ser till att lagen efterlevs. DO kan under en granskning bedöma att en arbetsgivare inte lever upp till befintligt lagkrav. Följden blir därmed att ärendet anmäls till Nämnden mot diskriminering som i sin tur kan utdöma vite.

Vilka ska ingå i lönekartläggningen?

Kartläggning och analys ska omfatta samtliga arbetstagare på företaget oavsett anställningsform. Enskilda befattningshavare, vars lön sätts av någon annan än arbetsgivaren (exempelvis styrelsen) kan undantas.

Vilka löner gäller?

Lönekartläggningen baseras på heltidslöner. Det innebär att samtliga individer med en sysselsättningsgrad under 100 % bör få sina löner uppräknade till att motsvara en heltidslön. Lönerna som redovisas bör vara baserade på befattningshavarnas grundlöner inklusive eventuella tillägg (om inget annat anges).

Vad innebär samverkan?

Arbetsgivaren är ansvarig för att lönekartläggningsarbetet sker i samverkan med arbetstagarna. Arbetstagarna representeras vanligtvis av de fackliga organisationer som finns på arbetsplatsen. Saknas facklig representant eller om samarbetet med det lokala facket är bristfälligt kan arbetsgivaren utse andra arbetstagar- representanter.

Vilken lag ställer krav på lönekartläggning?

Diskrimineringslagstiftningen (2008:567).

Vilka måste genomföra en lönekartläggning?

Alla arbetsgivare, oavsett storlek på företaget, måste analysera skillnader i löner och anställningsvillkor utifrån ett jämställdhetsperspektiv. För företag med 10 eller fler anställda ställs det krav på skriftlig dokumentation av lönekartläggningsarbetet.

När ska arbetet genomföras?

Lönekartläggningsarbetet ska genomföras systematiskt en gång per år när företaget finner det lämpligt.

Hur tas löneförmåner med i kartläggningen?

Sidoförmåner som exempelvis tjänstebil, bostads- eller reseförmåner, bonussystem och liknande som utgör lön ska tas med i kartläggningen. Förmåner ska hanteras på samma sätt för samtliga som omfattas av förmånen för att undvika osakligheter i lönesättningen.

Boka en kostnadsfri visning av vår lönekartläggningstjänst

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig för att hitta en tid som passar. Visningen sker online eller på plats hos dig.
  Olika licenser och funktioner baserade på företagets behov

  Basic

  Företag med
  10-250 anställda

  Som vill
  Uppfylla lagkrav och aktivt arbeta med jämställdhet


  Analyser av lika befattningar


  Analyser av likvärdiga befattningar


  Diametrala analyser


  Genomför och skriver ut analyser i realtid


  Skapar komplett lönekartläggning genom ett klick


  Tillämpa urvalskriterier (bas)

  Public

  Offentliga organisationer
  > 100 anställda

  Som vill
  Ett strategiskt fokus och vill koppla lönekartläggning till andra HR processer, analysera med urval och spara upp till 97% av arbetstiden.


  Analyser av Lika befattningar


  Analyser av Likvärdiga befattningar med direkt koppling till AID etiketter


  Analysera genom att använda urval


  Diametrala Analyser


  Genomför och skriver ut analyser i realtid baserat på erfarenhet, prestation, marknadslön för funktion/AID etikett


  Skapar komplett lönekartläggning genom ett klick

  Tillämpa urvalskriterier (automatiserat)


  Strategisk Analys av grupper och befattningar på individnivå med automatisk populering av tabeller


  Över 75 analysmetoder med diagram och skriftliga analyser

  Total

  Företag med
  >100 anställda

  Som har
  Ett strategiskt fokus och vill koppla lönekartläggning till andra HR processer, analysera med urval och spara upp till 97% av arbetstiden.


  Analyser av Lika befattningar


  Analyser av Likvärdiga befattningar


  Analysera genom att använda urval


  Diametrala Analyser


  Genomför och skriver ut analyser i realtid baserat på regional lönemarknad, prestation, marknadslön för funktion


  Skapar komplett lönekartläggning genom ett klick


  Tillämpa urvalskriterier (automatiserat)


  Strategisk Analys av grupper och befattningar på individnivå med automatisk populering av tabeller


  Över 75 analysmetoder med diagram och skriftliga analyser

  Pro

  Företag med
  >250 anställda

  Som vill
  analysera nyckeltal över tid och få förslag på aktiva åtgärder för att stänga ev. lönegap


  Nyckeltalsanalyser – mäter och analyserar förändring över tid


  Kraftfulla diagram och tabeller som driver rätt aktiviteter


  Kommunikationsförslag inkl. aktiva åtgärder


  Komplett infographicslösning för lönegap (grundlön samt bonus)

  +900

  Systemanvändare

  +1500000

  Antal individer som lönekartläggs genom PIHR PAY EQUALITY per år

  ~97%

  Besparingstid

  Vad säger våra kunder

  Lokal kunskap, med
  ett globalt fotavtryck

  PIHR är experter på lokala länders jämställdhets- och lönekartläggningskrav. Vi är Europas enda mjukvaruleverantör som kan hjälpa våra kunder att globalt uppfylla sina åtaganden inom jämställdhetsområdet.