Uppfyll lagkrav

Marknadens enda unika lösning som genererar färdiga rapporter som uppfyller lagkravet

Använd befintlig organisationsstruktur

Enkelt att använda företagets befintliga befattningsvärdering eller organisationsstruktur

Spara tid

PIHR PAY EQUALITY förkortar arbetstiden med lönekartläggning med genomsnitt 95%

Vad är lönekartläggning?

Samtliga arbetsgivare måste varje år genomföra en lönekartläggning i syfte att identifiera och analysera löneskillnader samt anställningsvillkor utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Lönekartläggningen är en del i företagets övergripande arbete med aktiva åtgärder som avser att främja lika rättigheter och möjligheter och förebygga diskriminering, enligt Diskrimineringslagstiftningen (2008:567). I arbetet med aktiva åtgärder kräver lagstiftningen att arbetsgivare i lönefrågor ska kontrollera att löneskillnader mellan könen kan motiveras sakligt.

LÄS OM OSS

Vår process

1. Kontakta PIHR

För att diskutera era behov inom jämställdhet- och lönekartläggning. Vi erbjuder marknadens effektivaste lönekartläggningsmjukvara. Våra konsulter kan ge er råd kring vilken lösning som passar ert företag bäst.

2. Välja licens

Vi hjälper dig att välja den bästa licensen som passar era behov utifrån lagkravsuppfyllande eller för att stärka ert arbete inom lönekartläggning vilket har en positiv inverkan på ert Employer Brand.

3. Ladda upp er data

Efter att ni valt licens går det enkelt att ladda upp er befintliga data och ta fram kompletta lönekartläggningsrapporter och arbeta vidare med en mängd analyser i mjukvaran.

Lönekartläggning - Det huvudsakliga målet

Det huvudsakliga målet med lönekartläggning är att se till att samtliga anställda oavsett kön får en sakligt satt lön. Genom att upprätthålla en god lönestruktur med sakligt motiverade löner efter organisationens satta lönekriterier ökar förståelsen och därmed motivationen hos medarbetarna. Om motivationen hos medarbetarna ökar, ger det med stor sannolikhet en positiv effekt på engagemang och prestation vilket på sikt är gynnsamt för verksamheten.

Tanken med lönekartläggning är att få en övergripande bild av lönestrukturen och finna eventuella skevheter i lönesättningen. En god lönestruktur visar att befintliga löneskillnader är sakligt motiverade med förklaringar som som exempelvis grundar sig i arbetsuppgifternas svårighetsgrad eller kan härledas till medarbetarnas prestationsnivå.

Åtta anledningar till varför arbetsgivare ska arbeta med lönekartläggning:

  • Säkerställa att jämställd och saklig lönesättning tillämpas
  • Uppfylla Diskrimineringslagen och DO:s riktlinjer
  • Ökad kunskap om befintlig organisations- och lönestruktur
  • Underlag till lönerevision
  • Kvalitetssäkra det lokala lönesättningsarbetet
  • Främja önskad lönestruktur
  • Stärka Employer brand
  • Ekonomiskt gynnsamt med korrekt satta löner

Finns det någon tillsynsmyndighet?

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är den tillsynsmyndighet som ser till att lagen efterlevs. DO kan under en granskning bedöma att en arbetsgivare inte lever upp till befintligt lagkrav. Följden blir därmed att ärendet anmäls till Nämnden mot diskriminering som i sin tur kan utdöma vite.

Vilka ska ingå i lönekartläggningen?

Kartläggning och analys ska omfatta samtliga arbetstagare på företaget oavsett anställningsform. Enskilda befattningshavare, vars lön sätts av någon annan än arbetsgivaren (exempelvis styrelsen) kan undantas.

Vilka löner gäller?

Lönekartläggningen baseras på heltidslöner. Det innebär att samtliga individer med en sysselsättningsgrad under 100 % bör få sina löner uppräknade till att motsvara en heltidslön. Lönerna som redovisas bör vara baserade på befattningshavarnas grundlöner inklusive eventuella tillägg (om inget annat anges).

Vad innebär samverkan?

Arbetsgivaren är ansvarig för att lönekartläggningsarbetet sker i samverkan med arbetstagarna. Arbetstagarna representeras vanligtvis av de fackliga organisationer som finns på arbetsplatsen. Saknas facklig representant eller om samarbetet med det lokala facket är bristfälligt kan arbetsgivaren utse andra arbetstagar- representanter.

Vilken lag ställer krav på lönekartläggning?

Diskrimineringslagstiftningen (2008:567).

Vilka måste genomföra en lönekartläggning?

Alla arbetsgivare, oavsett storlek på företaget, måste analysera skillnader i löner och anställningsvillkor utifrån ett jämställdhetsperspektiv. För företag med 10 eller fler anställda ställs det krav på skriftlig dokumentation av lönekartläggningsarbetet.

När ska arbetet genomföras?

Lönekartläggningsarbetet ska genomföras systematiskt en gång per år när företaget finner det lämpligt.

Hur tas löneförmåner med i kartläggningen?

Sidoförmåner som exempelvis tjänstebil, bostads- eller reseförmåner, bonussystem och liknande som utgör lön ska tas med i kartläggningen. Förmåner ska hanteras på samma sätt för samtliga som omfattas av förmånen för att undvika osakligheter i lönesättningen.

Boka en kostnadsfri visning av vår lönekartläggningstjänst

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig för att hitta en tid som passar. Visningen sker online eller på plats hos dig.
Olika licenser och funktioner baserade på företagets behov

Basic

Företag med
10-250 anställda

Som vill
Uppfylla lagkrav och aktivt arbeta med jämställdhet


Analyser av lika befattningar


Analyser av likvärdiga befattningar


Diametrala analyser


Genomför och skriver ut analyser i realtid


Skapar komplett lönekartläggning genom ett klick


Tillämpa urvalskriterier (bas)

Advanced

Företag med
>100 anställda

Som har
ett strategiskt fokus och vill koppla lönekartläggning till andra HR-processer


Analyser av lika befattningar


Analyser av likvärdiga befattningar


Diametrala analyser


Genomför och skriver ut analyser i realtid


Skapar komplett lönekartläggning genom ett klick


Tillämpa urvalskriterier (avancerad)


Strategisk analys av grupper och befattningar


Över 50 analysmetoder med diagram och skriftliga analyser

Total

Företag med
>100 anställda

Som har
Ett strategiskt fokus och vill koppla lönekartläggning till andra HR processer, analysera med urval och spara upp till 97% av arbetstiden.


Analyser av Lika befattningar


Analyser av Likvärdiga befattningar


Diametrala Analyser


Genomför och skriver ut analyser i realtid baserat på regional lönemarknad, prestation, marknadslön för funktion


Skapar komplett lönekartläggning genom ett klick


Tillämpa urvalskriterier (automatiserat)


Strategisk Analys av grupper och befattningar på individnivå med automatisk populering av tabeller


Över 75 analysmetoder med diagram och skriftliga analyser

Pro

Företag med
>250 anställda

Som vill
analysera nyckeltal över tid och få förslag på aktiva åtgärder för att stänga ev. lönegap


Nyckeltalsanalyser – mäter och analyserar förändring över tid


Kraftfulla diagram och tabeller som driver rätt aktiviteter


Kommunikationsförslag inkl. aktiva åtgärder


Komplett infographicslösning för lönegap (grundlön samt bonus)

+800

Systemanvändare

+850000

Antal individer som lönekartläggs genom PIHR PAY EQUALITY per år

~95%

Genomsnittlig besparingstid

Vad säger våra kunder

Lokal kunskap, medett globalt fotavtryck

PIHR är experter på lokala länders jämställdhets- och lönekartläggningskrav. Vi är Europas enda mjukvaruleverantör som kan hjälpa våra kunder att globalt uppfylla sina åtaganden inom jämställdhetsområdet.