Definitioner

Lönekartläggning

Vårt syfte är att varje dag bidra till ett mer jämställt Europa, där hela arbetsmarknadens kompetens har lika ersättning för lika arbete. Vi är en del av lösningen för ett mer jämställt Europa. Vår lönekartläggningsmjukvara, PIHR PAY EQUALITY, tillsammans med våra expertkonsulter är i dag förstahandsvalet för några av Sveriges och Europas största företag.

Medianlön (50:e percentilen)
Är den lön som den mittersta individen i en grupp har då individernas löner ordnas från lägsta till högsta. Om antalet individer är jämnt, dvs. ingen individ är den mittersta, beräknas aritmetiska medelvärdet av de två mittersta individernas lön.
Lika arbete
Kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika i arbetsuppgifternas svårighetsgrad.
Kvinnors lön i % av männenes
Speglar förhållandet mellan kvinnors respektive mäns medianlöner. Kvinnornas medianlön divideras med männens medianlön.
Likvärdigt arbete
En grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och en grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat.
Lönespridning
Beskriver skillnaden mellan den lägsta lönen och den högsta lönen.
Högre värderat och lägre lönesatt kvinnodominerat arbete
En grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och en grupp med arbetstagare som utför arbete som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat men ger högre lön trots att kraven i arbetet bedömts vara lägre.
Kvinnodominerad befattning
Befattning som innehas av över 59,5% kvinnor.
Icke kvinnodominerad befattning
Befattning som innehas av maximalt 59,5% kvinnor eller mindre.

Boka en visning av vår digitala lönekartläggningstjänst

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig för att hitta en tid som passar. Visningen sker online eller på plats hos dig.