Frågor & Svar

Om lönekartläggning

Vårt syfte är att varje dag bidra till ett mer jämställt Europa, där hela arbetsmarknadens kompetens har lika ersättning för lika arbete. Vi är en del av lösningen för ett mer jämställt Europa. Vår lönekartläggningsmjukvara, PIHR PAY EQUALITY, tillsammans med våra expertkonsulter är i dag förstahandsvalet för några av Sveriges och Europas största företag.

Vilken lag ställer krav på lönekartläggning?

Diskrimineringslagstiftningen (2008:567).

Finns det någon tillsynsmyndighet?

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är den tillsynsmyndighet som ser till att lagen efterlevs. DO kan under en granskning bedöma att en arbetsgivare inte lever upp till befintligt lagkrav. Följden blir därmed att ärendet anmäls till Nämnden mot diskriminering som i sin tur kan utdöma vite.

Vilka måste genomföra en lönekartläggning?

Alla arbetsgivare, oavsett storlek på företaget, måste analysera skillnader i löner och anställningsvillkor utifrån ett jämställdhetsperspektiv. För företag med 10 eller fler anställda ställs det krav på skriftlig dokumentation av lönekartläggningsarbetet.

Vilka ska ingå i lönekartläggningen?

Kartläggning och analys ska omfatta samtliga arbetstagare på företaget oavsett anställningsform. Enskilda befattningshavare, vars lön sätts av någon annan än arbetsgivaren (exempelvis styrelsen) kan undantas.

När ska arbetet genomföras?

Lönekartläggningsarbetet ska genomföras systematiskt en gång per år när företaget finner det lämpligt.

Vilka löner gäller?

Lönekartläggningen baseras på heltidslöner. Det innebär att samtliga individer med en sysselsättningsgrad under 100 % bör få sina löner uppräknade till att motsvara en heltidslön. Lönerna som redovisas bör vara baserade på befattningshavarnas grundlöner inklusive eventuella tillägg (om inget annat anges).

Hur tas löneförmåner med i kartläggningen?

Sidoförmåner som exempelvis tjänstebil, bostads- eller reseförmåner, bonussystem och liknande som utgör lön ska tas med i kartläggningen. Förmåner ska hanteras på samma sätt för samtliga som omfattas av förmånen för att undvika osakligheter i lönesättningen.

Vad innebär samverkan?

Arbetsgivaren är ansvarig för att lönekartläggningsarbetet sker i samverkan med arbetstagarna. Arbetstagarna representeras vanligtvis av de fackliga organisationer som finns på arbetsplatsen. Saknas facklig representant eller om samarbetet med det lokala facket är bristfälligt kan arbetsgivaren utse andra arbetstagar- representanter

.

Boka en visning av vår digitala lönekartläggningstjänst

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig för att hitta en tid som passar. Visningen sker online eller på plats hos dig.