Hur gör man en lönekartläggning?

Värdering av befattningar

Lönekartläggningens struktur bygger på en värdering och gruppering av likvärdiga arbeten. Vid indelningen bör arbetsgivaren utgå från Diskrimineringslagens (2008:567) definition av likvärdigt arbete:

Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer och dess natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet.

Att arbeta med befattningsvärdering

Det förberedande strukturarbetet är viktigt för att kunna genomföra korrekta jämtställdhetsanalyser. Vi på PIHR hjälper dig med befattningsvärdering med stöd av vår egenutvecklade mjukvara PIHR EVALUATION. Vi arbetar även med olika rollstrukturprojekt oberoende av vårt befattningsvärderings- verktyg. Det viktigaste för oss är att vi anpassar arbetet efter verksamhetens befintliga struktur, behov och önskemål.

Bedömning till grund för lönekartläggning

För att bedöma vilka arbeten som är likvärdiga bör en strukturerad genomgång och värdering göras av samtliga befattningar utifrån lagens kriterier för bedömning av likvärdigt arbete:

 • Kunskap och färdighet
 • Ansvar
 • Ansträngningar
 • Arbetsförhållanden

Utifrån ovan fyra kriterier får arbetsgivaren hitta en egen metod för att kunna värdera den sammantagna kravnivån i rollen. Det är arbetets krav och svårighetsnivå som bedöms och inte individuell prestation eller kvalifikation. Tillvägagångssättet leder till att medarbetare inom olika arbetsområden representeras inom samma likvärdighetsgrupp. Likvärdighetsgrupperna ligger sedan till grund för lönekartläggningens analyser.

Dokument & resultat

kartläggningsarbete

I kartläggningsarbetet identifieras löneskillnader inom lika och likvärdiga befattningar. Samtliga identifierade löneskillnader ska kunna förklaras sakligt för att säkerställa att det inte finns några löneskillnader som kan härledas till könstillhörighet.

Arbete med lönekartläggning

Lönekartläggningsarbetet ska skriftligen dokumenteras för samtliga arbetsgivare med minst 10 anställda. Dokumentationen ska innehålla följande:

 • Resultatredovisning av kartläggning och analys
 • Lönejusteringar som behöver vidtas i syfte att åtgärda identifierade löneskillnader
 • Kostnadsberäkning och tidplan för åtgärderna med målsättningen att åtgärdas snarast möjligt, men senast inom 3 år
 • Redovisning samt utvärdering av föregående års planerade åtgärder
 • Redogörelse för hur samverkan med facklig part har fullgjorts i lönekartläggningsarbetet

Exempel på åtgärder för att komma till rätta med löneskillnader kan vara:

 • Lönejustering
 • Hålla tillbaka löneutvecklingen för medarbetare som ligger högt
 • Vidta kompetenshöjande åtgärder
 • Utbilda lönesättande chefer
 • Se över riktlinjer för lönesättning
 • Se över hur förmåner hanteras

Vad ska kartläggas och analyseras?

Lönebestämmelser & Praxis

Det första steget i lönekartläggningsarbetet är att analysera och kartlägga de regler och praxis som ligger till grund för
lönesättningen.

Arbetsgivaren ska gå igenom och dokumentera vad företaget har för allmänna anställningsvillkor och lönebestämmelser.

En rekommendation är att beskriva företagets riktlinjer avseende lön i en lönepolicy.

Likvärdiga befattningar

 1. Kartlägga vilka befattningar som befinner sig på en likvärdig kravnivå inom företaget och som därmed ska jämföras med varandra.
 2. Identifiera vilka befattningar som är att betrakta som kvinnodominerande (befattning som innehas av över 59,5% kvinnor) respektive icke kvinnodominerande.
 3. Analysera var och en av de icke kvinnodominerade befattningarna mot respektive kvinnodominerad befattning med likvärdig kravnivå. Vidare analys av löneskillnader görs endast om den kvinnodominerade befattningens lönenivå är lägre.

Lika befattningar

 1. Kartlägga vilka befattningar med lika arbete som innehas av både kvinnor och män.
 2. Identifiera eventuellt förekommande löneskillnader mellan kvinnor och män inom respektive lika befattning.
 3. Analysera eventuellt kartlagda löneskillnader för att sedan säkerställa att det inte finns någon osaklig löneskillnad som kan härledas till könstillhörighet. Alla löneskillnader ska kunna förklaras på ett sakligt sätt oavsett vilket kön som innehar den högre lönen.

Diametrala Analyser

 1. Kartlägga vilka icke kvinnodominerade befattningar som har högre lön trots lägre krav i arbetet.
 2. Identifiera löneskillnader mellan kvinnodominerade befattningar med lägre lön trots högre krav i arbetet jämfört med respektive icke kvinnodominerad befattning med lägre krav samt högre medianlön.
 3. Analysera löneskillnaderna för var och en av de icke kvinnodominerade befattningarna med lägre krav trots högre lön mot respektive kvinnodominerad befattning.

Boka en visning av vår digitala lönekartläggningstjänst

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig för att hitta en tid som passar. Visningen sker online eller på plats hos dig.