PIHR’s Guide & Tips 2021

Vad är lönekartläggning?

PIHR:s guide till en snabb och enkel lönekartläggning.

BOKA DEMOInsikter

Vad är lönekartläggning?

PIHR:s guide till en snabb och enkel lönekartläggning.

BOKA DEMOKONTAKT

Guidens innehåll

Diskrimineringslagen

Tillsynsmyndighet – DO

Fördelarna med lönekartläggning

Vilka personer berörs

Förmåner som ska tas i beaktning

Samverkan

Fördelar men lönekartläggning

Snabb och smidig lönekartläggning

Spara 95% av tidsåtgången

PIHR:s guide till en snabb och enkel lönekartläggning.

I den här guiden ger vi dig snabbt koll på vad lönekartläggning innebär, vad du som arbetsgivare har att vinna på att genomföra en lönekartläggning och varför det är viktigt och vilka krav som gäller.
Lönekartläggning är dessutom lönsamt för dig som arbetsgivare. Något som kanske inte alla företagare känner till är att det sedan den 1 januari 2017 i Sverige finns ett lagstadgat krav på att alla företag ska upprätta en lönekartläggning en gång om året. Har företaget 10 eller fler anställda ska dessutom en skriftlig dokumentation av lönekartläggningen göras.

Syftet är att identifiera och motverka eventuella löneskillnader som baseras på osakliga grunder, som t ex kön, ålder eller etnicitet. Här får du all information du behöver kring vad som gäller och hur du gör en rättvis lönekartläggning.

Den svenska diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen i Sverige finns för att förebygga och motverka diskriminering i alla former. Meningen med lagen är att verka för lika rättigheter och möjligheter för alla människor – oberoende av  kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO är den tillsynsmyndighet som ser till att lagen efterlevs.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) kan under en granskning bedöma att en arbetsgivare inte lever upp till befintligt lagkrav. Följden blir därmed att ärendet anmäls till Nämnden mot diskriminering som i sin tur kan utdöma vite. Alla arbetsgivare, oavsett storlek på företaget, är skyldiga att analysera skillnader i löner och anställningsvillkor utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Lönekartläggning är en bra investering.

Det finns många fördelar med att genomföra en lönekartläggning, både för dig som arbetsgivare och för dina anställda. Genom lönekartläggning kan du inte bara skapa en arbetsplats fri från könsdiskriminering och osakliga löner, du kan investera i din personal och stärka ditt ”employer brand”, dvs hur företaget uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare anställda.

Sätt rätt lön när ni rekryterar.

Konkurrensmässiga, rättvisa löner gör företaget mer attraktivt som arbetsgivare. Men för att sätta rätt lön direkt måste företaget ha ett bra underlag för lönesättning och lönerevision. Med vårt lönekartläggnings- verktyg får du alltid en korrekt utförd lönekartläggning.

Med lönekartläggning skapas en arbetsplats med rättvisa löner.

Orsaken till ojämställda löner kan ofta vara svår att utreda. Med vårt lönekartläggningsverktyg kan du som arbetsgivare snabbt och enkelt säkerställa att det inte finns några osakliga löneskillnader på er arbetsplats.

Du får en tydlig bild av företagets lönestruktur.

Genom lönekartläggningen får du som arbetsgivare också en övergripande bild av lönestrukturen och kan på så sätt upptäcka eventuella skevheter i lönesättningen. Med en god lönestruktur kan du sakligt motivera och förklara eventuella löneskillnader, som t ex kan kopplas till medarbetarnas kompetens, prestationsnivå och arbetsuppgifternas svårighetsgrad.

Vilka ska ingå i lönekartläggningen?

Kartläggning och analys ska omfatta alla anställda på företaget, oavsett anställningsform. Enskilda befattningshavare, vars lön sätts av någon annan än arbetsgivaren (t ex styrelsen) kan undantas.

Lönekartläggningen baseras på heltidslöner.

Det innebär att även medarbetare som arbetar deltid bör få sina löner uppräknade till att motsvara en heltidslön. Lönerna som redovisas ska vara baserade på befattningshavarnas grundlöner inklusive eventuella tillägg.

Förmåner ska tas med i lönekartläggningen.

I och med arbetet med lönekartläggningen ska även samtliga anställningsvillkor gås igenom. Det behövs dock inte en lika djup genomgång som det görs med lönerna. Det räcker med en övergripande kartläggning och analys av förmånerna för att säkerställa att eventuella skillnader inte har direkt eller indirekt samband med kön.

Arbetsgivaren är ansvarig för att lönekartläggningen sker i samverkan med arbetstagarna.

De anställda representeras vanligtvis av de fackliga organisationer som finns på arbetsplatsen. Saknas facklig representant eller om samarbetet med det lokala facket är bristfälligt kan arbetsgivaren utse andra löntagarrepresentanter.

Det finns många fördelar för dig som arbetsgivare att årligen genomföra en lönekartläggning. Här är de fem viktigaste:

1. Ni skapar ökad jämställdhet. En arbetsplats där ingen blir diskriminerad på grund av könstillhörighet borde vara en självklarhet i Sverige idag. Tyvärr är det inte alltid så. Se till att ert företag är fritt från osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Det är ett första, viktigt steg för att skapa en jämlik och rättvis arbetsplats där alla trivs.

2. Ni får rätt lönesättning. En gång årligen brukar en traditionell lönerevision ske på de flesta arbetsplatser. Med vårt snabba, enkla lönekartläggningsverktyg får du omedelbart överblick över lönesättning och lönestruktur. Det ger dig också ett bredare underlag för hur lönerna kan höjas på ett rättvist sätt. Dessutom hjälper det dig när det gäller rekrytering, kompetensutveckling och mångfaldsarbete.

3. Ni följer svensk lag Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen kartlägga och analysera lönesättningen varje år. Om du har fler än 10 anställda ska du dessutom dokumentera kartläggningen och analysen. Det är Diskriminerings- ombudsmannen, DO, som är tillsynsmyndighet för att lönekartläggningen utförs och att alla löner är satta på sakliga grunder. Om företaget inte uppfyller kraven kan det dömas till vite av DO och justera det ojämlika i lönesättningen.

4. Ni blir en attraktivare arbetsgivare. En arbetsgivare som genomför regelbundna lönekartläggningar visar att den bryr dig om sina anställda och strävar efter att vara en rättvis och jämställd arbetsplats. Det är en attraktiv egenskap som arbetssökande tittar på i valet mellan olika jobb. Om du arbetar aktivt med jämlikhet kommer företaget att lättare locka till sig nya medarbetare med spetskompetens.

5. Sist men inte minst. Ni sparar massor med tid. Med vårt unika verktyg PIHR PAY EQUALITY förkortar ni tidsåtgången för lönekartläggning med upp till 95 procent! Snabbt och enkelt får ni tillgång till analyser av löner och värderingar av olika befattningar. Ni slipper lägga tid på att manuellt göra en lönekartläggning och får därmed mer tid över till företagets kärnverksamhet.

Med verktyget PIHR PAY EQUALITY blir lönekartläggningen snabb och smidig.

Det kan för många företag bli en ganska rigorös och tidskrävande uppgift, att kartlägga företagets lönesituation. Men med lönekartläggnings- verktyget PIHR PAY EQUALITY blir lönekartläggningen effektiv, snabb och smidig. Lönekartläggningen ska bifogas tillsammans med företagets jämställdhetsplan – antingen i sin helhet eller som samman-fattning.

PIHR PAY EQUALITY är marknadens effektivaste lönekartläggningsverktyg.

PIHR PAY EQUALITY analyserar automatiskt verksamhetens löner, identifierar osakliga löneskillnader och genererar automatiskt en skriftlig rapport som möter DO:s lagkrav. Verktyget genererar även en skriftlig handlingsplan med rekommenderade lönejusteringar på individnivå.
PIHR PAY EQUALITY används av organisationer inom både den privata och offentliga sektorn och vi har idag över 900 systemanvändare i fler än 85 länder.

Boka en kostnadsfri visning av vår lönekartläggningstjänst

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig för att hitta en tid som passar.