Syftet med

Lönekartläggning & Diskrimineringslagen

Samtliga arbetsgivare måste varje år genomföra en lönekartläggning i syfte att identifiera och analysera löneskillnader samt anställningsvillkor utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Lönekartläggningen är en del i företagets övergripande arbete med aktiva åtgärder som avser att främja lika rättigheter och möjligheter och förebygga diskriminering, enligt Diskrimineringslagstiftningen (2008:567). I arbetet med aktiva åtgärder kräver lagstiftningen att arbetsgivare i lönefrågor ska kontrollera att löneskillnader mellan könen kan motiveras sakligt.

Åtta anledningar till varför arbetsgivare ska arbeta med lönekartläggning:

  • Säkerställa att jämställd och saklig lönesättning tillämpas
  • Uppfylla Diskrimineringslagen och DO:s riktlinjer
  • Ökad kunskap om befintlig organisations- och lönestruktur
  • Underlag till lönerevision
  • Kvalitetssäkra det lokala lönesättningsarbetet
  • Främja önskad lönestruktur
  • Stärka Employer brand
  • Ekonomiskt gynnsamt med korrekt satta löner

För mer information kring diskrimineringslagen läs på Riksdagen.se. Om du är intresserad av att använda marknadens mest effektiva programvara för lönekartläggning och få expertråd, vänligen boka en demo för att komma igång.

Frågor & Svar

Om lönekartläggning

Vårt syfte är att varje dag bidra till ett mer jämställt Europa, där hela arbetsmarknadens kompetens har lika ersättning för lika arbete. Vi är en del av lösningen för ett mer jämställt Europa. Vår lönekartläggningsmjukvara, PIHR PAY EQUALITY, tillsammans med våra expertkonsulter är i dag förstahandsvalet för några av Sveriges och Europas största företag.

Vilken lag ställer krav på lönekartläggning?

Diskrimineringslagstiftningen (2008:567).

Finns det någon tillsynsmyndighet?

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är den tillsynsmyndighet som ser till att lagen efterlevs. DO kan under en granskning bedöma att en arbetsgivare inte lever upp till befintligt lagkrav. Följden blir därmed att ärendet anmäls till Nämnden mot diskriminering som i sin tur kan utdöma vite.

Vilka måste genomföra en lönekartläggning?

Alla arbetsgivare, oavsett storlek på företaget, måste analysera skillnader i löner och anställningsvillkor utifrån ett jämställdhetsperspektiv. För företag med 10 eller fler anställda ställs det krav på skriftlig dokumentation av lönekartläggningsarbetet.

Vilka ska ingå i lönekartläggningen?

Kartläggning och analys ska omfatta samtliga arbetstagare på företaget oavsett anställningsform. Enskilda befattningshavare, vars lön sätts av någon annan än arbetsgivaren (exempelvis styrelsen) kan undantas.

När ska arbetet genomföras?

Lönekartläggningsarbetet ska genomföras systematiskt en gång per år när företaget finner det lämpligt.

Vilka löner gäller?

Lönekartläggningen baseras på heltidslöner. Det innebär att samtliga individer med en sysselsättningsgrad under 100 % bör få sina löner uppräknade till att motsvara en heltidslön. Lönerna som redovisas bör vara baserade på befattningshavarnas grundlöner inklusive eventuella tillägg (om inget annat anges).

Hur tas löneförmåner med i kartläggningen?

Sidoförmåner som exempelvis tjänstebil, bostads- eller reseförmåner, bonussystem och liknande som utgör lön ska tas med i kartläggningen. Förmåner ska hanteras på samma sätt för samtliga som omfattas av förmånen för att undvika osakligheter i lönesättningen.

Vad innebär samverkan?

Arbetsgivaren är ansvarig för att lönekartläggningsarbetet sker i samverkan med arbetstagarna. Arbetstagarna representeras vanligtvis av de fackliga organisationer som finns på arbetsplatsen. Saknas facklig representant eller om samarbetet med det lokala facket är bristfälligt kan arbetsgivaren utse andra arbetstagar- representanter.

Boka en visning av vår digitala lönekartläggningstjänst

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig för att hitta en tid som passar. Visningen sker online eller på plats hos dig.